Missie

THOR heeft als missie haar leden een kwalitatief sportaanbod te bieden op turn-, trampoline- en dansgebied. Binnen deze sportdisciplines streeft THOR naar lifetime gymnastiek en dans, zowel op recreatief als competitief vlak. Dit alles ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep. Hiertoe voorzien we  gekwalificeerde trainers op elke training en trachten we naar en democratische lidgelden te streven, afhankelijk van de leeftijd en aantal uren training per week.

Door het ontwikkelen en bevorderen van de fysieke mogelijkheden van de leden tracht THOR tegemoet te komen aan de opgelegde doelstellingen. Daarnaast staat de gezondheid van de leden hierin centraal.
Binnen dit totaalkader wil THOR de echt getalenteerde en ambitieuze leden de kans bieden op competitieniveau door te stoten naar nationale titels. Maar ook de recreatieve leden biedt THOR de kans om deel te nemen aan tal van nevenactiviteiten waarin een goede clubsfeer en eenheid centraal staan.

Als grootste sportambassadeur van de regio zet THOR zich in om de sport in het algemeen en de gymnastiekdiscipline in het bijzonder, te promoten op bovenlokaal en sportoverschrijdend niveau.

 

Visie

THOR heeft een langetermijnvisie waarbij het financieel gezond houden van de vereniging, samen met het behouden van een gediplomeerde trainerskern en kwalitatief sport aanbieden centraal staat. In onze visie plaatsen wij ook het maximaal ontwikkelen van onze leden met betrekking tot ons aanbod, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Het financiële aspect wordt bekomen door de lidgelden aan te wenden voor de vergoedingen aan vrijwilligers, opleiding en scholing van onze trainers en alle andere vaste kosten die eigen zijn aan onze vereniging te voldoen. Inkomsten uit onze evenementen zullen gebruikt worden om investeringen ter bevordering van onze leden te doen in eigen beheer of reserves aan te maken voor de toekomst van de club. De filosofie achter onze trainerskern is om zoveel mogelijk te rekruteren en scouten binnen ons ledenbestand en jeugdige talentvolle mensen intern en extern te scholen of bij te scholen. Het behalen van erkende trainersdiploma’s wordt hierbij extra gestimuleerd. Ons aanbod situeert zich in 3 disciplines, zijnde: Artistieke gymnastiek, trampoline en jazz-street dance. Afhankelijk van de discipline hanteren wij volgende visie:

Artistieke gymnastiek en trampoline Een wekelijks recreatief aanbod van 1 uur voor alle leeftijdsgroepen, bevolkingsgroepen en seksen.  Hierbij de mogelijk aanbieden tot 4u/week met mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden op D-niveau. Daarnaast is er ook een competitief aanbod voor een beperkte selectie met als streefdoel A/B/C en I-niveau.  Toetreding tot topsport blijft primeren in competitieve groepen. Tevens is er permanente opleiding van juryleden om aan de verplichtingen tijdens wedstrijden te voldoen.

Jazz-street dance Verder uitbouwen van de recreatieve groepen voor alle leeftijdsgroepen, bevolkingsgroepen en seksen. We beogen een verbetering van de doorstroming van beginnend lid tot topdanser. We willen de sport meer zichtbaarheid geven door deelname aan interne en externe evenementen, die zowel binnen als buiten de eigen discipline kaderen. Er wordt naar gestreefd de lidgelden zeker concurrentiëel te houden met andere dansverenigingen.

Om uniformiteit te verkrijgen doorheen de club, hanteren wij leerlijnen, opgesteld voor al onze disciplines.  Hierbij zetten wij de doorstroming uiteen van beginnend lid tot topsportgymnast. Om de sport te promoten nemen we deel aan gemeentelijke en bovenlokale initiatieven. Zowel binnen de eigen disciplines als daarbuiten.

You must be logged in to post a comment. Log in